تبلیغات
معلمان ایران - مطالب فروردین 1394

هر شب سحر خورشید را بیدار كردم / عفریت شب را بر فراز دار كردم

حضور در عرصه کار و تلاش

تاریخ:دوشنبه 31 فروردین 1394-05:28 ب.ظ

حضور در عرصه کار و تلاشیکى از صوفیان مدینه گوید: 

در یکى از ساعات بسیار گرم به یکى از نواحى مدینه رفتم ، محمد بن على امام باقر(ع) را دیدم که مشغول کار است.
نزد خود گفتم : بزرگى از بزرگان قریش است که در این هواى گرم در طلب دنیا حرکت مى کند. مى روم و او را نصیحت مى کنم. 

نزدیک رفتم و سلام کردم ، او هم در حالى که عرق کرده بود و نفس مى زد ،جواب سلام مرا داد.
عرض کردم : بزرگى از بزرگان قریش در این ساعت و با این حال در طلب دنیا حرکت مى کند؟
اگر در این حال مرگ تو فرا رسد، چه خواهى کرد؟
حضرت تکیه به دیوار داد و گفت : 

به خدا سوگند، اگر مرگم در این حال فرا رسد، در حالى رسیده است که در اطاعت از خداوند تعالى بسر مى برم که مى خواهم با سعى و تلاش خود را از نیازمندى به تو و دیگران حفظ کنم و این ترسى ندارد، ترس من باید از آن جهت باشد که مرگم در حال معصیت فرا رسد.
عرض کردم : 

خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد، خواستم تو را موعظه کنم، اما تو مرا موعظه کردى.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تصاویر و عکس های تحصن معلمان در 27 فروردین ماه سال 94

تاریخ:یکشنبه 30 فروردین 1394-07:37 ق.ظ

تصاویر و عکس های تحصن معلمان در 27 فروردین ماه سال 94تصاویر و عکس های تحصن معلمان + همه شهرها

1

صبح امروز (27 فروردین ماه 94) در اکثر نقاط کشور ایران معلمان دست به تحصن و اعتراض زدند, تحصن و اعتراض معلمان نسبت به وضعیت معیشتی خود و نیز هماهنگ نبودن نظام پرداخت آموزش و پرورش با سایر نهاد بود. در ادامه می توانید تصاویر این تحصن را از سایت دانلود 98 مشاهده کنید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون قورباغه پخته" و سیستم های دیکتاتوری!!!!!!!!!!!

تاریخ:شنبه 29 فروردین 1394-11:41 ق.ظ

قانون قورباغه پخته"


 و سیستم های دیکتاتوری!!!!!!!!!!!


داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای را در ﻇﺮف آب ﺟﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ. ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷوک ﻧﺎﺷﯽ از آب ﺟﻮش، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻇﺮف آب ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪ. ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، به دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را در ﻇﺮف آﺑﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار دادﻧﺪ و به تدرﯾﺞ دﻣﺎی آب را ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮی ﻧﮑﺮد! و آﻧﻘﺪر در آب ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ نیز ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺘﻨﺪ و از آب ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧ ﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
اﮐﺜﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮاجهه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ، ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ آن ها را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺑﺪی هاﯾﺸﺎن، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن نمی بینیم....................قانون قور
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برای زیستن باید تغییر کرد

تاریخ:سه شنبه 25 فروردین 1394-07:45 ق.ظ

 برای زیستن باید تغییر کرد


(((حتماً بخونید)))

عمر عقاب 70 سال است ،ولی به 40 که رسید، چنگال هایش بلند شده و انعطاف گرفتن طعمه را دیگر ندارد.نوک تیزش کند و بلند و خمیده می شود و شهبال های کهنسال بر اثر کلفتی پر به سینه می چسبد و پرواز برایش دشوار است.
آن گاه عقاب است و دوراهی: بمـیرد یـــــــا دوباره متولد شود. ولی چگونه ؟؟
عقاب به قله ای بلند می رود. نوک خود را آن قدر بر صخره ها می کوبد تا کنده شود و منتظر می ماند تا نوکی جدید بروید. بانوک جدید تک تک چنگال هایش را ازجای می کند تا چنگال نو درآید. و بعد شروع به کندن پرهای کهنه می کند.
این روند دردناک 150 روز طول می کشد، ولی پس از 5 ماه عقاب تازه ای متولد می شود که می تواند 30 سال دیگر زندگی کند.
 برای زیستن باید تغییر کرد.
درد کشید.
 از آنچه دوست داشت، گذشت.
عادات و خاطرات بد را هرس کرد و دوباره متولد شد.
 یـــــا باید مرد...!!!!
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بهترین و بدترین آدم ها

تاریخ:دوشنبه 24 فروردین 1394-07:23 ق.ظ

 بهترین و بدترین آدم ها

 

بهترین و بدترین آدم ها را در بین دینداران دیدم، بهترین آن ها کسانی بودند که می خواستند خودشان به بهشت بروند . چقدر بی آلایش و پاک بودند، سرشان به کار خودشان بود و بی آزار ، بهترین مشوق من به دین بودند. 

اما بدترین آن ها کسانی بودند که می خواستند غیر از خودشان بقیه را هم به بهشت ببرند، چقدر وحشتناک بود برخورد با آن ها، تظاهر ، ریا ، خشونت و‌ توحش در بین آن ها موج می زد و نقطه مشترکشان بود.

 ( مهاتما گاندی)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرامت انسان و حقوق شهروندان

تاریخ:چهارشنبه 19 فروردین 1394-07:16 ق.ظ

 کرامت انسان و حقوق شهروندان


علی (ع) هنگامی كه به سوی كوفه می آمد ، وارد شهر انبار شد كه‏ مردمش ایرانی بودند. كدخدایان و كشاورزان ایرانی خرسند بودند كه خلیفه محبوبشان از شهر آن ها عبور می‏ كند ، به استقبالش شتافتند . 

هنگامی كه مركب علی به راه افتاد،آن ها در جلو مركب علی ( ع ) شروع كردند به دویدن .

علی(ع) آن ها را طلبید و پرسید :

«چرا می‏ دوید ، این چه كاری است كه می‏ كنید ؟!»
  پاسخ دادند:   این یك نوعی احترام است كه ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام‏ خود می‏ كنیم . این سنت و یك نوع ادبی است كه در میان ما معمول‏ بوده است .

 حضرت فرمودند:   این كار شما را در دنیا به رنج می‏ اندازد ، و در آخرت به شقاوت‏ می‏ كشاند . همیشه از این گونه كارها كه شما را پست و خوار می‏ كند، خودداری‏ كنید . بعلاوه این كارها چه فایده‏ ای به حال آن افراد دارد ؟

(نهج البلاغه.کلمات قصار.شماره 37.)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آفرینش شش چیز در شش جا

تاریخ:دوشنبه 17 فروردین 1394-04:38 ب.ظ

 آفرینش شش چیز در شش جا  

 

خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود :

ای موسی ! من شش چیز را در شش جا قرار دادم؛ ولی مردم در جای دیگر آن ها را جست و جو می کنند و این درحالی است که هرگز آن ها را در آنجا نخواهند یافت :
1- راحتی و آسایش مطلق را در '' آخرت'' قرار دادم، ولی مردم در '' دنیا '' به دنبال آن می‌گردند!

2- عزت و شرف را در ''عبادت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در'' پست و مقام '' می جویند!

3- بی‌نیازی را در ''قناعت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در ''زیادی مال و ثروت'' جستجو می‌كنند!

4- رسیدن به بزرگی و مقام را در ''فروتنی'' قرار دادم، ولی مردم آن را در'' تكبّر و خودبرتر بینی'' می جویند!

5- کسب علم را در ''گرسنگی و تلاش'' قرار دادم، ولی مردم با ''شکم سیر'' دنبال آن می‌گردند!

6- اجابت دعا را در "" لقمه حلال "" قرار دادم، ولی مردم آن را در ''طلسم و جادو'' جست و جو می کنند!

(مستدرك الوسائل ،ج 12 ، ص 173 ، باب 101)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سنت «تکفیر»

تاریخ:یکشنبه 16 فروردین 1394-07:57 ق.ظ

 

تکفیر قائم مقام فراهانی...بعد ازغلبهٔ روس بر ایران(منجر به عهد نامهٔ گلستان) چند سال گذشت، فتوای جهاد علیه روسیه از سوی علما صادر شد ، ....

در جلسه ای، فتحعلیشاه از قائم مقام پرسید: نظر شما چیست؟ 

ایشان در قالب سؤال از شاه پرسید: « عایدی و مالیات شما چقدر است؟ 

شاه گفت : سالانه شش کرور ، بعد پرسید : مالیات روسیه چقدر است؟ 

گفت : ششصد کرور ، قایم مقام گفت : «عقل حکم می کند کسی که شش کرور دارد، با کسی که ششصد کرور دارد، در نیاویزد!»

  جیره خواران ،متعصبان و متملقان شاه ، با هتاکی قائم مقام را مورد شماتت قرار دادند ، که او به شاه توهین کرده است! 

فردای آن روز حکم تکفیر قائم مقام در تبریز پخش شد، به خانهٔ وی حمله و آن را غارت کردند! نهایت ایشان به مشهد تبعید شد، جنگ با روسیه آغاز شد و با شکست مواجه گردید و متاسفانه قرار داد ننگین «ترکمن چای» تحمیل شد و از آن طرف ریزه خواران همه فرار کردند!!!
(باستانی پاریزی )


.....و سنت «تکفیر» هنوز هم اجرا می شود!
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo
***